• Žiacka knižka pre 1. ročník

        Žiacka knižka dáva učiteľovi priestor na hodnotenie žiaka slovným komentárom v každom vyučovacom predmete. Prináša predtlač na potrebné údaje o žiakovi, oznamy pre rodičov a ponúka ešte niečo naviac. Je to Strom pravidiel spolužitia a Sebahodnotenia. Pestrofarebné obrázkové stvárnenie žiackej knižky je deťom na začiatku školskej dochádzky blízke a pomôže im preklenúť prvé ťažké dni v škole.
    Autorky: Zuzana Veréczyová, Mária Balážová


    Zobraziť obálku (46,2kB)
    Objednať

   • Tvorivá prvouka pre prváka, Tvorivá prvouka pre druháka

        Tvorivé prvouky sú doplnkom používaných pracovných zošitov. Obsahujú množstvo tvorivých úloh divergentného charakteru. Sú v nich žiakmi obľúbené vystrihovačky, priestorové modely, tajničky. Zahŕňajú aj hodnotiace strany za každý štvrťrok, použiteľné pri slovnom i klasickom hodnotení a pracovné strany venované opakovaniu učiva prvouky.

   • Tvorivá prvouka pre prváka a druháka - Metodická príručka

        Obsahuje stručné poznámky k práci s pracovnými zošitmi,motivačné texty (básne, rozprávky, hádanky, piesne a hry) k učivu prvouky, ktoré možno využiť aj na iných vyučovacích predmetoch. Ďalej prináša námety na prácu s učebňou Lego Dacta a 4 voľné listy s pripravenými kontrolnými prácami na overenie vedomostí žiakov.
    Autorka: Martina Chalachánová

   • Vlastivedný zošit pre 3. ročník ZŚ a Vlastivedný zošit pre 4. ročník ZŠ, Metodické pokyny k Vlastivednému zošitu pre 4. r. ZŠ

        Zošity predstavujú vlastné knižky, ktoré vytvoria samotní žiaci. V treťom ročníku zhotovia knihu o vlastnej obci aj s jej maketou. V štvrtom ročníku opíšu Slovenskú republiku a vytvoria si o nej názornú predstavu. V rámci zošitov majú množstvo tvorivých úloh, napr. nájsť logické chyby z vymyslenej dediny, či doriešiť celoročné tajničky utvorené z kreslených rébusov. V zošitoch sú zaradené kľúčové slová, ktoré zodpovedajú základným pojmom zo vzdelávacieho štandardu. Metodika jednoduchou formou napomáha učiteľom prácu s Vlastivedný zošitom pre 4. ročník ZŠ. Prináša aj návrh na zhotovenie obrazu tabule a súhrn základných poznámok.
    Autori: Terézia Tolmáčiová, Ladislav Tolmáči


    Zobraziť obálku (40kB)
    Objednať


Späť na úvodnú stránku

Vydavateľstvo MAPA Slovakia Bratislava s.r.o.